Znajdź nas w Internecie!!

Wiersz na dziś

   


Antoni Kucharczyk - polski poeta ludowy - jego wiersz "Wiosna (Po smutnej zimie, przyszła nam wiosna)"


Po smut­nej zi­mie, przy­szła nam wio­sna,

Mło­da, roz­kosz­na, bło­ga, ra­do­sna,

W ca­łym swym bla­sku i ma­je­sta­cie,

W swo­jej na­dob­nej, zie­lo­nej sza­cie.


W pro­mie­niach słoń­ca po­wie­trze drżą­ce,

Wo­nią, czy­sto­ścią, roz­ko­szą tchną­ce,

Wszyst­ko się cie­szy w tej lu­bej wio­śnie,

I już nie smut­no, ja­koś ra­do­śnie.


Nad buj­nym ła­nem oj­czy­stej niwy,

Spie­wa i śpie­wa skow­ro­nek tkli­wy

W zie­lo­nym gaju, le­sie, dą­bro­wie,

Roz­gło­śnie kon­cert nucą ptasz­ko­wie.


Po won­nych łą­kach, barw­ne mo­ty­le

Tań­czą wśród kwia­tów — i psz­czó­łek tyle

Jed­na przed dru­gą skrzęt­nie się zwi­ja,

Sło­dy­cze z miod­nych kwia­tów wy­pi­ja.


O, wy! co w wio­śnie ży­cia ży­je­cie,

Jak te stu­barw­ne na łą­kach kwie­cie,

O, wy dzie­wi­ce i wy mło­dzień­cy,

Po­kąd mło­do­ści wio­sna was wień­czy,


Szcze­rze, z za­pa­łem pra­cuj, o mło­dzi,

Bo je­sień ni­g­dy tego nie zro­dzi,

Cze­go wio­sen­na pora nie wsia­ła,

A wio­sna ży­cia tak krót­ko trwa­ła.

Komentarze